Skip to main content
Privacy beleid

Privacyverklaring Nieuwe Wegen | laatst aangepast op 15 mei 2019.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Nieuwe Wegen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Nieuwe Wegen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Nieuwe wegen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoon-lijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nieuwe Wegen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nieuwe Wegen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nieuwe Wegen die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Nieuwe Wegen
Achterstraat 11
4011 EN  ZOELEN
06 41 06 48 60

Cookie beleid Nieuwe Wegen | laatst aangepast op 15 mei 2019.
De website van Nieuwe Wegen “https://nieuwe-wegen.nl” gebruikt “cookies”. Als u deze website blijft gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer in het geheugen van uw browser (explorer, safari, chrome en dergelijke) worden geplaatst. Er zijn diverse soorten cookies.

Functionele en analytische Cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze site goed te laten functioneren. Functionele cookies maken geen inbreuk op uw privacy en het plaatsen van deze cookies is daarom wettelijk toegestaan. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Analytische Cookies en Goolge Analytics
Analytische cookies analyseren vrijwel anoniem hoe gebruikers als u onze site gebruiken, zodat wij onze website hierop kunnen afstemmen om zo onze dienstverlening te verbeteren. In principe is dit toegestaan. Voor analyse maakt de website van Nieuwe Wegen gebruik van Google Analytics dat cookies plaatst. Deze cookies bieden in sommige gevallen meer mogelijkheden dan strikt analyse. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In die verwerkersovereenkosmt is precies afgesproken wat zij wel en niet mogen bijhouden. Zij bewaren onder andere uw IP adres (de laatste 3 cijfers zijn daarbij gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van uw bezoek, uw locatie, de herkomst van uw bezoek, het type hardware en de software, uw interactie en uw zoekgeschiedenis. Deze informatie gaat dus naar Google en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De wetgeving met betrekking tot privacy is in de VS anders dan in de Europese Unie. Lees eventueel meer online over Google Analytics. Wij maken geen gebruik van andere Google producten/diensten dan de cookies van Google Analytics.

Cookies van Sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest etc.
Op de website van Nieuwe Wegen hebben wij knoppen geplaatst om bekendheid van pagina’s te bevorderen of te delen in de sociale media. Als u hier gebruik van maakt is het mogelijk dat deze (derde) partijen cookies plaatsen. Wij hebben daar geen invloed op. Als u meer wilt weten over deze cookies, welke informatie een specifiek sociaal netwerk met die cookies verzamelt en wat dat netwerk vervolgens met die informatie doet, kijk dan op de site(s) van desbetreffende netwerken zelf. Nieuwe Wegen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacy- en cookiebeleid van deze (derde) partijen.

Tracking Cookies
Tracking cookies volgen u tijdens uw bezoek aan een website en eventueel ook daarna. Dit is privacy gevoelige informatie en daarom niet toegestaan zonder uw toestemming. Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Flash cookies
Flash cookies worden gebruikt door Adobe Flash. Onze site maakt geen gebruik van Flash en plaatst dus ook geen Flash cookies.

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op nieuwe-wegen.nl. Door nieuwe-wegen.nl. te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring
U kunt nieuwe-wegen.nl. bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op nieuwe-wegen.nl. is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Nieuwe Wegen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Nieuwe Wegen of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Nieuwe Wegen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Nieuwe Wegen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nieuwe Wegen: Gevestigd te Tull en ’t Waal.
Opdrachtgever:
 De natuurlijke of rechtspersoon die aan Nieuwe Wegen opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van (loopbaan) coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Coachee:
 De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van (loopbaan) coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst:
 Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Nieuwe Wegen tot het verlenen van diensten door Nieuwe Wegen ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Nieuwe Wegen Diensten worden aangeboden of geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Nieuwe Wegen derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Nieuwe Wegen zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Nieuwe Wegen deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Nieuwe Wegen treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Nieuwe Wegen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Nieuwe Wegen is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Nieuwe Wegen is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Nieuwe Wegen hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Nieuwe Wegen een tussen Opdrachtgever en Nieuwe Wegen gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
4. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Nieuwe Wegen een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Nieuwe Wegen van een factuur.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Nieuwe Wegen tot een inspanningsverplichting waarbij Nieuwe Wegen gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2. In alle gevallen waarin Nieuwe Wegen dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nieuwe Wegen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Nieuwe Wegen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nieuwe Wegen zijn verstrekt, heeft Nieuwe Wegen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Nieuwe Wegen een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeen-
 gekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Nieuwe Wegen op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Nieuwe Wegen de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
5. Wanneer Nieuwe Wegen de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Nieuwe Wegen aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Geheimhouding en Privacy
1. Gesprekken tussen Nieuwe Wegen en Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Nieuwe Wegen draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Nieuwe Wegen zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de Coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
2. Nieuwe Wegen zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
1. Nieuwe Wegen is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuwe Wegen geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Nieuwe Wegen rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
3. Nieuwe Wegen is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel coachees.

Artikel 7: Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Nieuwe Wegen bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Nieuwe Wegen gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Nieuwe Wegen kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Nieuwe Wegen heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Nieuwe Wegen heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Nieuwe Wegen behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
5. Nieuwe Wegen maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaard tarieven van Nieuwe Wegen zijn de zakelijke tarieven. Nieuwe Wegen kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.

Artikel 8: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door Nieuwe Wegen aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Nieuwe Wegen over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Nieuwe Wegen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdracht-
 gevers zijn verricht.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Incassokosten
1. Indien Nieuwe Wegen invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Nieuwe Wegen is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Nieuwe Wegen niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Nieuwe Wegen jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.
3. Nieuwe Wegen is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
4. Nieuwe Wegen zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Nieuwe Wegen is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
5. Nieuwe Wegen is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Nieuwe Wegen bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nieuwe Wegen duidelijk
 kenbaar was of behoorde te zijn.
6. Nieuwe Wegen ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enige schade zou oplopen, is Nieuwe Wegen dan wel door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Nieuwe Wegen tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Nieuwe Wegen samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Nieuwe Wegen.
8. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Nieuwe Wegen niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
1. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
2. Bij annulering door Opdrachtgever van coaching- en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen
 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten 25%.
3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Nieuwe Wegen.
4. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
1. Nieuwe Wegen is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Nieuwe Wegen verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. Nieuwe Wegen is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Nieuwe Wegen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Nieuwe Wegen is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Nieuwe Wegen en Opdrachtgever dan wel Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Nieuwe Wegen gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.